1 Logo goud trans beeldmerk.png
green-and-blue-peacock-feather-674010_ed

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Er wordt verwacht dat de deelnemer zijn grenzen respecteert en zichzelf niet forceert. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 Yoga Shala Mayura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 Yoga Shala Mayura is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga Shala Mayura, dienen te worden vergoed.

 

2. LESDEELNAME

2.1 De deelnemer sluit een lidmaatschap af of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.

2.2. Deelname is definitief wanneer de betaling is ontvangen voor de gekozen les of lidmaatschap. 

2.3 De deelnemer kan eenmalig gebruik maken van een proefles mits deze niet eerder les heeft gehad bij Yoga Shala Mayura. Een proefles kan via het Momoyoga platform worden aangeschaft en ingeboekt.

2.4 Een lidmaatschap of leskaart van Yoga Shala Mayura is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld en komen de niet-gevolgde lessen te vervallen.

2.6 Het (niet-online) lidmaatschap of leskaart is gebonden aan een lestermijn, ook wel 'Seizoen' genoemd. Dit termijn wordt gecommuniceerd via Momoyoga en email. 

2.7 Indien de deelnemer niet kan meedoen met een les waarvoor is ingeschreven, dient hij zich minstens 3 uur voorafgaand de les uit te schrijven via Momoyoga om die rit teruggestort te krijgen. De rit wordt niet teruggestort indien er in minder dan 3 uur voorafgaand de les wordt afgezegd of bij het niet komen opdagen.  

3. BIJZONDERHEDEN LIDMAATSCHAPPEN

3.1  Seizoen Yogi lidmaatschap: Er wordt standaard een plek gereserveerd voor de deelnemer bij de gekozen les gedurende het gekozen seizoen. De deelnemer schrijft zich uit voor de les via Momoyoga als hij niet bij de les aanwezig kan zijn. Maximaal twee gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen het seizoen waaraan deelgenomen wordt mits er beschikbaarheid is. Beschikbaarheid kan gecheckt worden via Momoyoga. Hetzelfde geldt voor het inschrijven voor een inhaalles. Inschrijven voor een les is vereist en kan met de toegewezen INHAALRITTEN. Om gemiste lessen in te halen wordt het lidmaatschap niet verlengd.

3.2 Flex Yogi lidmaatschap/leskaart: Een 5,10, 12 of 16 rittenkaart kan worden aangeschaft welke geldig is binnen het gekozen seizoen. Reserveren van een plek dient via Momoyoga te gebeuren en is op basis van beschikbaarheid. Het lidmaatschap/leskaart wordt niet verlengd bij ongebruikte ritten. Yoga Shala Mayura doet haar best om de gelegenheid te bieden om de ritten binnen het seizoen te gebruiken.

3.3 Online Yogi lidmaatschap: De overeenkomst wordt voor vastgestelde periode (blok) aangegaan en vervalt na dit termijn. 

 

4. BETALING EN OPZEGGEN

4.1 De betaling van het lidmaatschap of leskaart geschiedt voorafgaand aan de eerste les van het gekozen seizoen/termijn. 

4.2 Opzeggen van een niet-online lidmaatschap kan tot een week voor aanvang van de gekozen les of seizoen. Na deze datum blijven de volledige kosten aan Yoga Shala Mayura verschuldigd. 

5. FEESTDAGEN, VAKANTIE EN ANNULERING LESSEN 

5.1 Op feestdagen is Yoga Shala Mayura gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via Momoyoga. 

5.2 Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail en/of Momoyoga.

5.3 Wanneer er onverwachts een fysieke les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan zal A) Yoga Shala Mayura voor vervanging regelen, of B) kan de deelnemer de les inhalen, of C) worden er onderling afspraken gemaakt over de opvolging van de lessen.

5.4 Wanneer er onverwachts een online les komt te vervallen dan zal de deelnemer worden geinformeerd per email. Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht om deze niet opnieuw in te plannen.

 

6. ZWANGERSCHAP EN STAKING LESSEN

6.1 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien de deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

6.2 In geval van ziekte zal er noch restitutie plaatsvinden voor de gemiste lessen binnen het overeengekomen lidmaatschap, noch kan het lidmaatschap worden bevroren om op een later moment deze weer te activeren. 

6.3 Mocht om een andere reden de deelnemer de lessen (tijdelijk) moeten staken, dan vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Bevriezing van het lidmaatschap is eveneens niet mogelijk. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk.

 

7. WIJZIGINGEN LESROOSTER EN PRIJZEN

7.1 Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zullen worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en Momoyoga.

7.2 Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht om de indeling van het lesrooster voor wat betreft doorgang, tijd, programma en locatie te wijzigen.

8. DEELNAME TRAINING, RETRAITE EN SPECIALS

8.1 De deelname aan een training, retraite of special is definitief wanneer Yoga Shala Mayura het volledige bedrag voor de desbetreffende training, retraite of special heeft ontvangen. 

8.2 Indien een aanbetaling is vereist, dient het bedrag uiterlijk twee weken voorafgaand de training, retraite of special te zijn voldaan. 

8.3 De volledige betaling dient voorafgaand de training, retraite of special te zijn voldaan. 

8.4 Annulering van deelname aan de geplande training, retraite of special dient schriftelijk te worden gedaan. Dit kan per email aan info@yogashalamayura.nl.

8.5 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor aanvang van de training, retraite of special annuleert, vindt er geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag

8.6 Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de training, retraite of special, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald. 

8.7 Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht de training, retraite of special te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde prijs terugbetaald. 

9. UITLSUITING

9.1 Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht voor uitsluiting van deelname aan een les, training, retraite of special indien de deelnemer zich niet aan het studioreglement houdt. 

89.2 Yoga Shala Mayura heeft het recht om een deelnemer de les, training, retraite of special te weigeren indien de lichamelijke en/of geestelijke toestand van diens aard is dat het onverantwoorde risico's met zich meebrengt. 

10. PERSOONLIJKE GEGEVENS

10.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.

10.2 Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de deelnemer dienen per omgaande aan Yoga Shala Mayura worden doorgegeven.