top of page
1 Logo goud trans beeldmerk.png
green-and-blue-peacock-feather-674010_ed

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Er wordt verwacht dat de deelnemer zijn grenzen respecteert en zichzelf niet forceert. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. 

1.2 Yoga Shala Mayura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 Yoga Shala Mayura is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yoga Shala Mayura, dienen te worden vergoed.

 

2. LESDEELNAME

2.1 De deelnemer sluit een lidmaatschap af of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.

2.2. Deelname is definitief wanneer de betaling is ontvangen voor de gekozen les of lidmaatschap. 

2.3 De deelnemer kan eenmalig gebruik maken van een proefles mits deze niet eerder les heeft gehad bij Yoga Shala Mayura. Een proefles kan via het Momoyoga platform worden aangeschaft en ingeboekt.

2.4 Een lidmaatschap of leskaart van Yoga Shala Mayura is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5 Indien de deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de les(sen) binnen het geldigheidstermijn van het lidmaatschap of de leskaart, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld en komen de ongebruikte rit(ten) te vervallen.

2.6 Het lidmaatschap of de leskaart is gebonden aan een geldigheidstermijn. Dit termijn wordt gecommuniceerd bij aanschaf van het product en is ook te raadplegen op het Momoyoga account van de deelnemer.

2.7 Indien de deelnemer niet kan meedoen met een les waarvoor hij is ingeschreven, dient hij zich minstens 3 uur voorafgaand de les uit te schrijven via Momoyoga om die rit teruggestort te krijgen. De rit wordt niet teruggestort indien er in minder dan 3 uur voorafgaand de les wordt afgezegd of bij het niet komen opdagen.  

3. BIJZONDERHEDEN LIDMAATSCHAPPEN

3.1  Doorlopend Yogi lidmaatschap: Een maandabonnement voor 1 les in de week of onbeperkt aantal lessen in de week kan op elk moment via Momoyoga worden aangeschaft en betreft een doorlopende overeenkomst voor minimaal 4 maanden. Na deze 4 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar. Er kan op elk moment gestart worden met het abonnement. Lessen kunnen niet meegenomen of ingehaald worden. Betaling geschiedt via automatisch incasso. Tijdens de zomervakantie van Yoga Shala Mayura wordt de incasso gepauzeerd. Reserveren van een plek in de les dient via Momoyoga te gebeuren en is op basis van beschikbaarheid. 

3.2 Flex Yogi lidmaatschap/leskaart: Een 5-, of 10- rittenkaart kan worden aangeschaft op Momoyoga welke geldig is binnen het gestelde termijn. Reserveren van een plek in de les dient via Momoyoga te gebeuren en is op basis van beschikbaarheid. Het lidmaatschap/leskaart wordt niet verlengd bij ongebruikte ritten. 

3.3 Proef Yogi leskaart: Deze kaart is alleen voor nieuwe deelnemers en kan slechts eenmaal worden aangeschaft en is geldig binnen het gestelde termijn. 

 

4. BETALING, ANNULEREN EN OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

4.1 De betaling van het lidmaatschap of leskaart geschiedt voorafgaand aan de eerste les. 

4.2 Het opzegtermijn van een doorlopend lidmaatschap is één maand. Dit betekent dat bij opzegging voor de opvolgende maand nog lesgeld is verschuldigd. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email en is officieel als de deelnemer de bevestiging van Yoga Shala Mayura heeft ontvangen.

Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen. 

4.3 Annuleren van een nog ongebruikt lidmaatschap kan tot een week voorafgaand de ingangsdatum van het geldigheidstermijn. Daarna is het gehele bedrag verschuldigd aan Yoga Shala Mayura. Recht op deelneming aan lessen komt te vervallen.

5. FEESTDAGEN, VAKANTIE EN ANNULERING LESSEN 

5.1 Op feestdagen is Yoga Shala Mayura gesloten tenzij anders gecommuniceerd. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via Momoyoga. 

5.2 Sluiting van de studio wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en/of Momoyoga.

5.3 Wanneer er onverwachts een fysieke les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan zal A) Yoga Shala Mayura voor vervanging regelen, of B) kan de deelnemer de les inhalen, of C) worden er onderling afspraken gemaakt over de opvolging van de lessen.

5.4 Wanneer er onverwachts een online les komt te vervallen dan zal de deelnemer worden geinformeerd per email. Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht om deze niet opnieuw in te plannen.

 

6. ZWANGERSCHAP EN ZIEKTE

6.1 In de eerste drie maanden van de zwangerschap wordt het beoefenen van yoga afgeraden. Indien de deelnemer toch wenst deel te nemen aan de yogalessen is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

6.2 In geval van ziekte zal er noch restitutie plaatsvinden voor de gemiste lessen binnen het overeengekomen lidmaatschap, noch kan het worden bevroren om op een later moment deze weer te activeren. 

6.3 Mocht om een andere reden de deelnemer de lessen (tijdelijk) moeten staken, dan vindt er geen restitutie van lesgeld plaats. Bevriezing van het lidmaatschap is eveneens niet mogelijk. Vervanging door iemand anders is, in overleg, wel mogelijk.

 

7. WIJZIGINGEN LESROOSTER EN PRIJZEN

7.1 Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zullen worden gecommuniceerd via de website en Momoyoga.

7.2 Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht om de indeling van het lesrooster voor wat betreft doorgang, tijd, programma en locatie te wijzigen.

8. DEELNAME TRAINING, DAGRETRAITE EN SPECIALS

8.1 De deelname aan een training, dagretraite of special is definitief wanneer Yoga Shala Mayura het volledige bedrag voor de desbetreffende training, retraite of special heeft ontvangen. 

8.2 Indien een aanbetaling is vereist, dient het bedrag uiterlijk twee weken voorafgaand de training, dagretraite of special te zijn voldaan. 

8.3 De volledige betaling dient voorafgaand de training, dagretraite of special te zijn voldaan. 

8.4 Annulering van deelname aan de geplande training, dagretraite of special dient schriftelijk te worden gedaan. Dit kan per email aan info@yogashalamayura.nl.

8.5 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen voor aanvang van training, dagretraite of special annuleert, vindt er geen restitutie plaats van het reeds betaalde bedrag en heeft de deelnemer geen recht op een vervangende training, dagretraite of special. 

8.6 Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de training, dagretraite of special, wordt de reeds betaalde prijs niet terugbetaald en heeft de deelnemer geen recht op een vervangende training, dagretraite of special.

8.7 Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht de training, dagretraite of special te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde prijs terugbetaald. 

 

9. UITSLUITING

9.1 Yoga Shala Mayura behoudt zich het recht voor uitsluiting van deelname aan een les, training of retraite indien de deelnemer zich niet aan het studioreglement houdt. 

9.2 Yoga Shala Mayura heeft het recht om een deelnemer de les, training of retraite te weigeren indien de lichamelijke en/of geestelijke toestand van diens aard is dat het onverantwoorde risico's met zich meebrengt. 

10. PERSOONLIJKE GEGEVENS

10.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt.

10.2 Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de deelnemer dienen per omgaande aan Yoga Shala Mayura worden doorgegeven.

bottom of page